DoporučujemeZaložit web nebo e-shop
 

MO ČSSD Bojkovice

Stanovy

S T A N O V Y

České strany  sociálně demokratické

(v úplném znění tak, jak vyplývá ze  změn  schválených XXX. sjezdem ČSSD,

 konaným v Praze ve dnech 6 .- 8 .4. 2001) a zaregistrovaných

MV ČR dne 30. 4. 2001 pod čj.: VS/1-1/2726/99

 

PREAMBULE

Česká strana sociálně demokratická je pokračovatelkou Českoslovanské strany sociálně demokratické, Československé sociálně demokratické strany dělnické a právní nástupkyní Československé sociální demokracie.

Česká strana sociálně demokratická si je vědoma neocenitelného přínosu Československé sociální demokracie v exilu, která v době nesvobody svou činností vytvářela podmínky pro opětovné obnovení existence a činnosti sociální demokracie v Československu.

 

 

ČÁST 1.

 Úvodní ustanovení

 Čl. 1

 NÁZEV, ZKRATKA A SÍDLO

           /1/ Název zní: Česká strana sociálně demokratická.

           /2/ Používaná zkratka: ČSSD.

           /3/ Sídlo: Praha 1, Hybernská 7 - Lidový dům.

 

Čl. 2

 PROGRAMOVÉ CÍLE

/1/ ČSSD je politickou stranou, působící v rámci politického systému České republiky, která usiluje o uplatnění principu svo body, demokracie, sociální spravedlnosti, solidarity a ekologické odpovědnosti cestou parlamentní a přímé demokracie. Hlásí se k myšlenkám a základním programovým cílům Socialistické interna cionály a Evropské sociálně demokratické strany.

/2/ Za účelem realizace výše uvedených programových cílů vyvíjí ČSSD činnost v souladu s platným zákonem o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, těmito Stanovami ČSSD a v rámci svého programu.

 

 

 

 

 

ČÁST 2.

Členství v ČSSD,

práva a povinnosti členů

 

Čl. 3

ČLENSTVÍ V ČSSD

Členství v ČSSD se dělí na:

           a) členství řádné, a

           b) členství čestné.

 

 

Čl. 4

VZNIK ŘÁDNÉHO ČLENSTVÍ V ČSSD

/1/ O členství v ČSSD se může ucházet každá fyzická osoba bez rozdílu národnosti, náboženství, rasy, a sociálního postavení, je-li státním občanem České republiky a je starší osmnácti let a potvrdila-li podpisem přihlášky, že souhlasí s programem a Stanovami ČSSD.

           /2/ Členství v ČSSD je neslučitelné

a) se souběžným členstvím v jiné politické straně nebo  politickém hnutí ustavených dle zvláštních obecně  závazných právních předpisů České republiky, nebo

b) s kandidaturou na veřejnou funkci za takovouto politickou stranu nebo politické hnutí nebo jako nezávislého kandidáta bez souhlasu příslušného orgánu  ČSSD, který je oprávněn schvalovat kandidátní listiny na veřejné funkce.

/3/ O přijetí žádá fyzická osoba místní organizaci ČSSD (dále jen "MO") v místě svého trvalého pobytu; pokud v tomto místě MO není, předkládá svou žádost územně nejbližší MO v okrese, v jehož obvodu má svůj trvalý pobyt. Pokud v místě trvalého pobytu působí více MO ČSSD, žádá uchazeč o členství v MO dle územní působnosti stanovené OVV. Ve výjimečných a odůvodněných případech může uchazeč požádat o přijetí v jiné MO.  Podmínkou s přijetím je souhlas MO a OVV v místě trvalého pobytu.

/4/ Členství uchazeče v ČSSD vzniká dnem rozhodnutí nadpolo viční většiny přítomných členů řádné schůze MO projednávající  přijetí za člena ČSSD.

           /5/ Dokladem členství v ČSSD je platná členská legitimace ČSSD.

/6/ V případě, že uchazeči o členství v ČSSD rozhodnutím MO členství nevznikne, je MO povinna sdělit písemně důvody svého rozhodnutí jak okresnímu výkonnému výboru ČSSD (dále jen "OVV"), tak uchazeči o členství v ČSSD. Uchazeč o členství v ČSSD se může ve lhůtě tří měsíců ode dne sdělení důvodů jeho nepřijetí za čle na ČSSD odvolat k příslušnému OVV.

           /7/ OVV

           a) odvolání uchazeče o členství v ČSSD nevyhoví, a to  s konečnou platností, nebo

b) určí jinou MO v územním obvodu své působnosti  k rozhodnutí o vzniku členství uchazeče s tím, že  této MO zároveň písemně sdělí důvody, pro které  uchazeč o členství v ČSSD nebyl za člena ČSSD přijat; rozhodnutí takto určené MO je konečné.

/8/ Člen ČSSD je členem MO, která jej svým rozhodnutím do ČSSD přijala. Odůvodněná žádost člena ČSSD o přechod do jiné MO než je MO příslušná podle jeho trvalého pobytu, je podmíněna souhlasem MO a OVV příslušných podle místa trvalého pobytu člena ČSSD. V případě žádosti člena ČSSD o přechod do MO v územní působnosti jiného OVV, podléhá přechod souhlasu obou OVV a obou MO.

/9/ Při zamítnutí žádosti dle odst. 8 se může žadatel odvolat k předsednictvu příslušného Krajského výkonného výboru ČSSD (dále jen "PKVV"); rozhodnutí PKVV je konečné.

/10/ ÚVV může  ze závažných důvodů  rozhodnout o tom, že členství uchazeče nevzniklo. Takto rozhodnout  může nejpozději do 6 měsíců od přijetí takového uchazeče. Proti takovému rozhodnutí  není odvolání přípustné.

11/ Osoba, které bylo členství zrušeno, může členství  získat jen se souhlasem orgánu, který o zrušení rozhodl.

 

Čl. 5

PŘERUŠENÍ A OBNOVENÍ ŘÁDNÉHO ČLENSTVÍ V ČSSD

/1/ MO se souhlasem příslušného OVV vyhoví písemné žádosti svého člena o přerušení jeho členství, pokud je činný v takovém zaměstnání nebo zastává takovou funkci, kde členství v politické straně je zakázáno nebo je nežádoucí anebo kdy člen ČSSD požádá o přerušení svého členství v ČSSD z jiných důvodů zvláštního zřetele hodných. Na žádost člena je povinna MO plné členství obnovit.

            /2/ Po dobu přerušení členství se na takového člena vztahuje povinnost podle čl. 4 odst. /2/.

/3/ O přerušení a obnovení členství v ČSSD je MO povinna bez zbytečného odkladu informovat příslušný OVV.

 

Čl. 6

POZASTAVENÍ ŘÁDNÉHO ČLENSTVÍ V ČSSD

/1/ OVV může rozhodnutím tří pětin všech svých členů pozastavit členu ČSSD jeho členství v případě, kdy MO, jejímž je členem, rozhodla o zrušení jeho členství a člen se odvolal. Pozastavení členství trvá do doby, než bude s konečnou platností rozhodnuto o odvolání proti zrušení členství.

/2/ O odvolání podle odst. 1 rozhoduje s konečnou platností okresní konference (dále jen „OK“); u členů ČSSD, kteří jsou zároveň členy Ústředního výkonného výboru (dále jen „ÚVV“) nebo Ústřední kontrolní komise ČSSD (dále jen "ÚKK"), rozhoduje s konečnou platností ÚVV.

/3/ Člen ČSSD po dobu trvání pozastavení svého členství pozbývá práv daných mu článkem VIII. odst. 2 bodu a) a e) a pozbývá právo vykonávat funkce v ČSSD, do kterých byl zvolen.

 

Čl. 7

ZÁNIK ŘÁDNÉHO ČLENSTVÍ V ČSSD

           /1/ Členství v ČSSD zaniká

           a) doručením oznámení člena ČSSD MO o svém vystoupení  z ČSSD,

           b) úmrtím člena ČSSD,

c)   zrušením členství v ČSSD,

d)   při nezaplacení členského příspěvku za uplynulý rok do tří měsíců usnesením OVV,

e)   dnem přijetí do jiné politické strany nebo hnutí,

f)     porušením povinností podle čl. 4. odst. 2 písm. b), a to ke dni registrace kandidátních listin nebo přihlášek k registraci podle volebních zákonů.

/2/ Členská schůze MO může rozhodnout o zrušení členství nadpoloviční většinou všech členů. Toto rozhodnutí nabývá účinnosti schválením dvou třetin většiny všech členů OVV. OVV musí rozhodnout do 60 dnů od rozhodnutí MO.

/3/ Na základě návrhu OVV může rozhodnout o zrušení členství okresní konference nadpoloviční většinou všech delegátů.

/4/ Proti rozhodnutí řádné členské schůze MO, jímž je členu ČSSD členství zrušeno, se může člen ČSSD odvolat ve lhůtě jednoho měsíce od obdržení rozhodnutí MO o zrušení svého členství v ČSSD k OK; je-li člen ČSSD členem ÚVV nebo ÚKK, k ÚVV. Rozhodnutí OK nebo ÚVV o zrušení členství musí být členovi doručeno doporučeným dopisem s doručenkou.

/5/ ÚVV je oprávněn třípětinovou většinou všech svých členů rozhodnout o zrušení členství v ČSSD kteréhokoliv člena ČSSD. Proti tomuto rozhodnutí o zrušení členství ÚVV je přípustné odvolání ke Sjezdu ČSSD. Odvolání se doručuje Předsednictvu ČSSD (dále jen „P ČSSD“), nemá odkladný účinek. P ČSSD je povinen odvolání předložit Sjezdu ČSSD. Odvolatel má právo se Sjezdu ČSSD zúčastnit a hájit se na něm.

           /6/ Ke zrušení členství v ČSSD může dojít

           a) pro závažné porušení Stanov ČSSD,

           b) pro jednání, které zpochybňuje úsilí ČSSD o plnění  jejího volebního programu,

           c) v důsledku pravomocného odsouzení za úmyslný trestný čin, a to ve lhůtě tří měsíců ode dne, kdy      se MO  o této skutečnosti dozví,

           d) pro dlouhodobou, více jak jednoletou neomluvenou  neúčast na činnosti ČSSD,

e) pro delší než jednoroční neplacení členských příspěvků,

f) pro aktivní účast na činnosti jiných politických  stran nebo politických hnutí, bez souhlasu příslušného orgánu ČSSD.

 

Čl. 8

PRÁVA A POVINNOSTI ŘÁDNÝCH ČLENŮ

/1/ Každý člen ČSSD má stejná práva a povinnosti a nesmí být diskriminován ani zvýhodňován z důvodů národnosti, rasy nebo věku.

/2/ Člen ČSSD má v rámci Stanov ČSSD právo:

           a) účastnit se jednání členských schůzí MO a spolurozhodovat o činnosti MO, ve které je členem,

b) svobodně v orgánech ČSSD vyjadřovat své názory, svá  stanoviska k práci ČSSD a politice ČSSD a k činnosti jednotlivých funkcionářů ČSSD, aniž by byl postihován,

           c) obhajovat své názory uvnitř ČSSD i tehdy, když jsou  tyto názory menšinové,

           d) hlasovat, volit a být volen do všech funkcí v ČSSD  v souladu se Stanovami ČSSD,

           e) předkládat návrhy a podněty orgánům ČSSD na všech  úrovních; na oficiálně podané návrhy je příslušný  orgán povinen odpovědět do 30 dnů od jeho prvního  zasedání po doručení návrhu,

f) účastnit se všech jednání kteréhokoliv orgánu ČSSD,  pokud tento orgán projednává závažné okolnosti týkající se jeho osoby (např. zrušení, přerušení  a pozastavení jeho členství v ČSSD); na takové jednání musí být člen ČSSD řádně obeslán doporučeným  dopisem s doručenkou,

           g) dostávat informace a na požádání vysvětlení týkající se činnosti ČSSD na všech úrovních,

           h) užívat rady a pomoci orgánů ČSSD při výkonu své  funkce v ČSSD nebo veřejné funkce,

i) na poskytnutí právní pomoci, je-li stíhán, vyšetřován nebo pronásledován pro svou politickou činnost,  související se svou činností pro ČSSD.

           /3/ Člen ČSSD je povinen

           a) dodržovat Stanovy ČSSD a řídit se programem ČSSD,

           b) svou činností a vystupováním prosazovat politiku  ČSSD,

           c) plnit usnesení orgánů ČSSD,

d) plnit povinnosti vyplývající z funkce, kterou dobrovolně přijal s odpovědností tomu orgánu ČSSD,  který jej do funkce zvolil,

           e) platit řádně a včas členské příspěvky,

           f) chránit a šetřit majetek ČSSD.

 

 

 

 

Čl. 9

ČESTNÉ ČLENSTVÍ

/1/ Čestné členství může být uděleno státnímu občanu České republiky pouze Sjezdem ČSSD nebo ÚVV. Čestné členství může odejmout pouze ten orgán ČSSD, který čestné členství udělil.

           /2/ Dokladem čestného členství v ČSSD je "Listina o udělení čestného členství v ČSSD".

 

 

 

Čl. 10

ČESTNÉ FUNKCE

           /1/ Funkce čestného předsedy ČSSD může být  udělena nebo odňata pouze Sjezdem ČSSD.

/2/ Jiné čestné funkce  mohou být udělovány  nebo odejímány vždy jen příslušnými  vyššími orgány ČSSD.

/3/ Nositel  čestné funkce se může účastnit  všech jednání  orgánu ČSSD, do něhož byl zvolen s hlasem poradním, a všech jednání nižších orgánů ČSSD  s hlasem poradním.

 

Čl. 11

 ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY

/1/ Výši členských příspěvků, způsob jejich distribuce, vyúčtování a dělbu výnosů z nich, určuje ÚVV.

/2/ Při konání Sjezdu ČSSD nebo konference ČSSD nebo voleb do Parlamentu České republiky, zastupitelstev vyšších územně samosprávných celků (dále jen "kraj") nebo obecních zastupitelstev může ÚVV stanovit mimořádný členský příspěvek a současně rozhodne o dělbě jeho výnosu.

 

ČÁST 3.

 Struktura strany

 

Čl. 12

 MÍSTNÍ ORGANIZACE ČSSD

           /1/ MO je základní politickou jednotkou a současně základní organizační složkou ČSSD.

/2/ MO ustavuje a její územní působnost stanoví příslušný OVV po projednání  s ostatními MO, které působí na území daného okresu tak, aby územní působnost  odpovídala působnosti místní (obecní) samosprávy.

/3/ MO vzniká dnem  ustavující schůze MO, na základě  předchozího rozhodnutí  příslušného OVV o ustavení a územní působnosti MO.

/4/ MO sdružuje členy v okruhu své územní působnosti a za jejich spolurozhodování řídí stranickou práci MO.

           /5/ Minimální počet členů MO je pět.

           /6/ Orgány MO jsou:

                       - výbor MO

                       - členská schůze MO

                       - výroční členská schůze MO

/7/ Ustavení MO může předcházet jmenování místního zástupce ČSSD (důvěrníka), případně přípravného výboru pro ustavení MO (dva až čtyři členové) příslušným OVV. Místní zástupce ČSSD (důvěrník), kterému jsou OVV svěřovány politické a propagační úkoly, stejně jako členové přípravného výboru, jsou členy nejblíže působící MO v daném okrese.

           /8/  Členské schůze MO se konají podle potřeby, nejméně však šestkrát ročně.

/9/  Není-li členská schůze MO usnášeníschopná podle čl. 29 odst. 5, 9 a 10 po 15 minutách od času zahájení uvedeného na pozvánce, je usnášeníschopná  jsou-li přítomny alespoň 2/5 všech členů s hlasem rozhodujícím. V tomto případě nelze měnit program schůze, který byl uveden na pozvánce. Usnesení MO je platné, hlasuje-li pro ně více než 1/3 všech členů MO, v bodu různé nelze hlasovat.

/10/ Jedenkrát do roka probíhá výroční schůze MO, která hodnotí práci a hospodaření MO, volí a odvolává členy výboru  jeho předsedu a místopředsedy, volí delegáty OK a navrhuje kandidáty do OVV a OKK.

/11/ Pro volby do orgánu místní (obecní) samosprávy sestavuje kandidátní listinu výhradně MO nebo sdružení MO tam, kde sídlí v jednom volebním obvodu více MO. Ve volebním obvodu, v němž nepůsobí žádná MO, sestavuje kandidátní listinu příslušný OVV. Sestavení kandidátních listin nesmí být v rozporu s usneseními Sjezdu ČSSD nebo ÚVV.

Ve statutárních městech, které nemají státoprávní postavení okresu, působí městská organizace ČSSD jako součást okresní organizace ČSSD. Městská konference ČSSD volí předsedu, popř. místopředsedy, a městský výkonný výbor ČSSD. Městský výkonný výbor ČSSD řídí činnost městské organizace ČSSD. Městská organizace ČSSD sestavuje kandidátní listiny do městského zastupitelstva a vytváří klub zastupitelů; jeho předseda je členem městského výkonného výboru ČSSD s hlasem poradním. Další kompetence a vztahy k okresní konferenci a OVV upraví statut městské organizace ČSSD po dohodě s OVV, popř. na základě rozhodnutí PKVV.

Ve městech, která nejsou statutární, v městských částech (s výjimkou hl.m. Prahy) a v obcích, v nichž působí více MO, se tyto MO mohou sdružovat do městských (obvodních), obecních organizací. Na své konferenci volí předsedu, popř. místopředsedy a výbor. Výbor organizace koordinuje činnost sdružených MO s cílem dosažení společného účelu, zejména může na své úrovni sestavovat kandidátní listiny do příslušného zastupitelstva a vytvářet klub zastupitelů; jeho předseda je členem výboru s hlasem poradním. Další kompetence a vztahy k okresní organizaci a OVV upraví statut organizace po dohodě s OVV, popř. na základě rozhodnutí PKVV.

ZÁNIK MO

           /12/ MO zaniká:

a)   rozhodnutím tří pětin všech svých členů,

b)   pokud počet jejich členů klesne pod 5 a tento stav trvá více než jeden rok,

c)   rozhodnutím OVV, KVV nebo ÚVV o zrušení, pokud svou činností závažným způsobem poruší Stanovy ČSSD nebo programové dokumenty ČSSD.

/13/ Proti rozhodnutí OVV o zrušení se MO může odvolat ke KVV. Rozhodnutí KVV o odvolání je konečné.

Proti rozhodnutí KVV o zrušení se MO může odvolat k ÚVV. Rozhodnutí ÚVV o odvolání je konečné.

Rozhodnutí ÚVV o zrušení je konečné.

           /14/ Lhůta pro podání odvolání je 30 dnů ode dne doručení rozhodnutí o zrušení.

           /15/ Činnost MO, o jejímž zrušení bylo rozhodnuto, se až do konečného rozhodnutí pozastavuje.

           /16/ Členové zaniklé MO se stávají členy MO podle rozhodnutí OVV dle odstavce 2.

/17/ Při zániku MO je povinna MO veškerý majetek, který spravovala, a zbylé finanční prostředky  odevzdat příslušnému OVV. Za předání  zodpovídá  předseda zaniklé MO případně jiný člen MO zmocněný k tomu OVV.

           /18/ Při MO se ustavuje klub zastupitelů zvolených za ČSSD v daném obecním zastupitelstvu.

 

 

 

 

 

Čl. 13

VÝBOR MÍSTNÍ ORGANIZACE ČSSD

 

/1/ Výbor MO (dále jen "VMO") tvoří předseda, místopředsedové a další členové výboru a předseda klubu zastupitelů při MO.

           /2/ VMO

           a) je volen na dva roky,

           b) volí a odvolává (pokud je nezvolila výroční členská schůze) ze svých členů místopředsedy,

           c) se schází podle potřeby, nejméně jednou za dva měsíce;  jednání VMO svolává jeho předseda.

           d) řídí činnost MO v období mezi řádnými členskými  schůzemi MO,

           e) zajišťuje realizaci usnesení řádných členských  schůzí MO a usnesení vyšších orgánů ČSSD.

 

Čl. 14

OKRESNÍ ORGANIZACE ČSSD

 

/1/ Okresní organizace ČSSD (ve statutárních městech, které tvoří samostatný okres, městské organizace nebo v hlavním městě Praze obvodní organizace) /dále jen "OkO"/

           a) je politickou jednotkou a současně organizační  složkou ČSSD,

           b) je tvořena všemi MO daného okresu.

/2/  Při OkO se ustavuje klub zastupitelů zvolených za ČSSD do obecních zastupitelstev v daném okresu.

 

Čl. 15

ORGÁNY OKRESNÍ ORGANIZACE ČSSD

 

Orgány OkO

a) jsou OK, ve statutárních městech, které tvoří samostatný okres městské konference a obvodní konference v hlavním městě Praze,

b) OVV, ve statutárních městech, které tvoří samostatný okres městské výkonné výbory a obvodní výkonné výbory  v hlavním městě Praze,

c) OKK, ve statutárních městech, které tvoří samostatný okres městské kontrolní komise a obvodní kontrolní komise  v hlavním městě Praze.

 

Čl. 16

OKRESNÍ KONFERENCE ČSSD

           /1/ OK

           a) je nejvyšším orgánem OkO,

b) je tvořena delegáty s hlasem rozhodujícím, jimiž  jsou členové příslušného OVV, předsedové MO a delegáti zvolení v MO podle klíče stanoveného OVV; členové okresní kontrolní komise ČSSD (dále jen "OKK")  jsou delegáti OK s hlasem poradním,

c) volí a odvolává předsedu, případně místopředsedy, další členy a náhradníky OVV a předsedu, členy a náhradníky OKK,

d) určuje základní směr politiky ČSSD v rámci příslušného okresu; při svém rozhodování vychází z usnesení vyšších orgánů ČSSD,

           e) navrhuje kandidáty pro volby do orgánů kraje a Parlamentu České republiky,

f) volí za OkO delegáty a náhradníky Sjezdu ČSSD,  a delegáty a náhradníky Krajské konference (dále  jen "KK"),

g) volí a odvolává člena ÚVV a jeho náhradníka, který  v ÚVV zastupuje OkO, a volí a odvolává členy Krajského výkonného výboru (dále jen "KVV") a jejich  náhradníky, který v KVV zastupuje OkO,

h) se koná nejméně jedenkrát ročně a svolává ji předseda OVV; o datu konání OK musí být informováni  prostřednictvím MO všichni jejich členové, nejméně  třicet dnů předem. V mimořádných případech může OVV rozhodnout o zkrácení této lhůty  na 10 dnů třemi pětinami  všech svých členů. Ve stejné lhůtě  musí OVV stanovit klíč k volbám delegátů OK a informovat o něm všechny MO.

           i) navrhuje kandidáty do Krajské kontrolní komise  (dále jen "KKK") a ÚKK.

/2/ Na  městské konference ve statutárních městech, které tvoří samostatný okres a na obvodní konference v hlavním městě Praze se vztahuje ustanovení odst. 1 obdobně.

 

 

Čl. 17

OKRESNÍ VÝKONNÝ VÝBOR ČSSD A JEHO PŘEDSEDNICTVO

           /1/ OVV

           a) tvoří předseda, místopředsedové a členové OVV,

           b) je volen na dva roky,

c) volí a odvolává (pokud je nezvolila OK) ze svého  středu místopředsedy; nejméně do funkce jednoho  místopředsedy musí být zvolena žena,

d)   se schází podle potřeby, nejméně jednou za dva měsíce;  jednání OVV svolává jeho předseda,

e)   předseda OVV je povinen svolat OVV, požádají-li ho o to dvě pětiny členů OVV,

           f) řídí činnost OkO v období mezi jednotlivými konáními OK,

           g) zajišťuje realizaci plnění usnesení OK a usnesení  vyšších orgánů ČSSD,

h) projednává návrh svého předsedy na obsazení funkce tajemníka OVV na základě výběrového řízení, jehož pravidla schvaluje ÚVV,

i) bere na vědomí jmenování a odvolání tajemníka; tohoto zaměstnance ČSSD do jeho funkce jmenuje a odvolává na návrh OVV místopředseda  pro řízení ČSSD.

           j) je povinen svolat OK, požádají-li o to alespoň dvě  pětiny všech MO v daném okrese,

k) oznámí ÚVV nejpozději osm týdnů před konáním Sjezdu  ČSSD jména zvolených delegátů Sjezdu ČSSD za OkO  a jména jejich náhradníků,

            l) potvrdí do 31. 3. každého kalendářního roku zánik členství dle článku 7 odst 1 písm. d).

/2/ Zasedání OVV se účastní i tajemník OVV a předsedové MO s hlasem poradním, pokud nebyli za členy OVV již zvoleni.

           /3/ Předsednictvo OVV (dále jen "POVV")

           a) tvoří předseda a místopředsedové,

           b) řídí činnost OkO v období mezi jednotlivými zasedáními OVV.

           /4/ Zasedání POVV se zúčastní i tajemník OVV s hlasem poradním.

/5/ Na  městské výkonné výbory a jejich předsednictva ve statutárních městech, které tvoří samostatný okres a na obvodní výkonné výbory a jejich předsednictva v hlavním městě Praze se vztahuje ustanovení odst. 1 až 4 obdobně.

 

 

 

 

Čl. 18

KRAJSKÁ ORGANIZACE ČSSD

/1/ Krajská organizace ČSSD (dále jen "KO") je politickou a současně organizační jednotkou ČSSD s územní působností kraje.

           /2/ KO tvoří všechny OkO v daném regionu.

 

Čl. 19

ORGÁNY KRAJSKÉ ORGANIZACE ČSSD

/1/ Orgány KO jsou:

·       Krajská konference ČSSD (dále jen „KK“)

·       Krajský výkonný výbor ČSSD (dále jen „KVV“)

·       Předsednictvo Krajského výkonného výboru ČSSD (dále jen „PKVV“)

·       Krajská kontrolní komise ČSSD (dále jen „KKK“)

 

 

 

Čl. 20

 KRAJSKÁ KONFERENCE ČSSD

           KK

           a) je nejvyšším orgánem KO,

b) je tvořena delegáty s hlasem rozhodujícím, jimiž  jsou členové KVV, předsedové OVV a delegáti zvolení  na OK podle klíče stanoveného KVV; členové KKK jsou  delegáty KK s hlasem poradním, pokud nebyli zvoleni delegáty s hlasem rozhodujícím.

c) volí a odvolává předsedu, příp. místopředsedy, schvaluje členy a náhradníky KVV za jednotlivé okresy, volí a odvolává předsedu, členy a náhradníky KKK,

d) určuje základní směr politiky ČSSD v územní působnosti KO; při svém rozhodování vychází z usnesení  vyšších orgánů ČSSD,

           e) schvaluje kandidáty pro volby do orgánů kraje a Parlamentu České republiky,

f) volí za KO delegáty a náhradníky Sjezdu ČSSD, člena  P ČSSD za kraj, který se zároveň stává dalším  členem ÚVV,

           g) volí a odvolává člena ÚVV a jeho náhradníka, který  v ÚVV zastupuje KO,

h) se koná nejméně jeden krát za dva roky a svolává ji  předseda KVV; o datu konání KK musí být informovány  všechny OVV daného regionu nejméně 30 dnů předem. V mimořádných případech může KVV rozhodnout o zkrácení této lhůty na 10 dnů třemi pětinami všech svých členů. Ve stejné lhůtě musí KVV stanovit klíč k volbám delegátů KK a informovat o něm všechny příslušné OVV,

             i) volí člena a náhradníka ÚKK.

 

Čl. 21

KRAJSKÝ VÝKONNÝ VÝBOR ČSSD

A JEHO PŘEDSEDNICTVO

 

           /1/ KVV

           a) tvoří předseda, místopředsedové, předseda Krajského klubu zastupitelů kraje a členové KVV,

           b) je volen na dva roky,

           c) volí a odvolává (pokud je nezvolila KK) ze  svého středu místopředsedy; nejméně do funkce

 jed noho místopředsedy musí být zvolena žena,

           d) se schází podle potřeby, nejméně jednou za dva  měsíce; jednání KVV svolává jeho předseda,

           e) řídí činnost KO v období mezi jednotlivými konáními KK,

           f) zajišťuje realizaci plnění usnesení KK a usnesení  vyšších orgánů ČSSD,

g) projednává návrh svého předsedy na obsazení funkce  tajemníka na základě výběrového řízení, jehož pravidla schvaluje ÚVV,

h) bere na vědomí jmenování a odvolání tajemníka KVV,  tohoto zaměstnance ČSSD do jeho funkce jmenuje  a odvolává na návrh KVV místopředseda  pro řízení  ČSSD,

           i) je povinen svolat KK, požádají-li o to alespoň dvě  pětiny všech OkO v daném regionu,

j) oznámí ÚVV nejpozději 45 dnů před konáním Sjezdu ČSSD jména zvolených delegátů Sjezdu ČSSD za KO a jména jejich náhradníků.

           /2/ Zasedání KVV se účastní i tajemník KVV s hlasem poradním.

 

 

PŘEDSEDNICTVO KRAJSKÉHO VÝKONNÉHO VÝBORU ĆSSD

 

           /3/ PKVV

           a) tvoří předseda a místopředsedové a předseda klubu zastupitelů v zastupitelstvu kraje,

           b) řídí činnost KO v období mezi jednotlivými zasedáními KVV.

           /4/ Zasedání PKVV se účastní i tajemník KVV s hlasem poradním.

           /5/ Při KO se ustavuje Krajský klub zastupitelů zvolených za ČSSD v kraji.

 

Čl. 22

 ÚSTŘEDNÍ ORGÁNY ČSSD

 

           Ústředními orgány ČSSD jsou

           a) Sjezd ČSSD,

           b) Konference ČSSD,

           c) Ústřední výkonný výbor ČSSD (ÚVV ČSSD),

           d) Předsednictvo ČSSD (P ČSSD),

           e) Ústřední kontrolní komise ČSSD (ÚKK).

 

Čl. 23

SJEZD ČSSD

           (1) Sjezd ČSSD

           a) je nejvyšším orgánem ČSSD,

           b) se koná jeden krát za dva roky,

c) tvoří delegáti s hlasem rozhodujícím, delegáti s hlasem poradním a hosté, jejichž skladbu a počet stanoví ÚVV nejpozději 90 dnů před konáním Sjezdu ČSSD,

d) projednává zprávu o činnosti ÚVV, zprávu o hospodaření ČSSD a zprávu ÚKK za období od konání minulého  Sjezdu ČSSD,

           e) stanoví politický program, cíle a hlavní úkoly ČSSD  pro období do konání příštího Sjezdu ČSSD,

f) volí a odvolává předsedu, statutárního místopředsedu, místopředsedu pro řízení ČSSD a další tři místopředsedy; nejméně do funkce jednoho místopředsedy ČSSD  musí být zvolena žena,

g) volí a odvolává předsedu a čtyři místopředsedy ÚKK a schvaluje  členy a jejich náhradníky zvolené po jednom za každou krajskou organizaci ČSSD,

h) může v mimořádných případech volbu místopředsedů  delegovat na ÚVV, který ji provede na svém prvém  zasedání,

           i) potvrzuje členy a náhradníky ÚVV,

j) schvaluje Stanovy ČSSD, jejich změny a doplnění,  a to třípětinovou většinou všech delegátů s hlasem  rozhodujícím,

k) usnáší se o zrušení ČSSD, a to hlasy dvou třetin  všech delegátů s hlasem rozhodujícím; pokud zrušením ČSSD dojde k jejímu dobrovolnému rozpuštění, je  povinen Sjezd ČSSD jmenovat likvidátora a rozhodnout o způsobu naložení s likvidačním zůstatkem.  Pokud ke zrušení ČSSD dojde v důsledku sloučení  s jinou politickou stranou nebo politickým hnutím  nebo přeměnou na občanské sdružení, přechází její  veškerý majetek a závazky na právního nástupce.

(2) Mimořádný Sjezd ČSSD musí být svolán, rozhodne-li o tom ÚVV nejméně hlasy tří pětin všech svých členů nebo požádají-li o to nejméně tři pětiny KO nebo OkO; den konání mimořádného Sjezdu ČSSD, klíč k určení počtu a skladby delegátů na něj s hlasem rozhodujícím a s hlasem poradním a návrh jeho programu oznámí ÚVV všem KO a OkO nejméně 90 dnů před jeho konáním

 

Čl. 24

KONFERENCE ČSSD

/1/ ÚVV svolává k projednání aktuálních konkrétních a zásadních politických otázek konferenci ČSSD.

/2/ Konferenci ČSSD tvoří delegáti s hlasem rozhodujícím, delegáti s hlasem poradním a hosté, jejichž skladbu a počet stanoví ÚVV nejpozději 60 dnů před konáním konference ČSSD.

 

Čl. 25

ÚSTŘEDNÍ VÝKONNÝ VÝBOR ČSSD

           /1/ ÚVV

           a) řídí činnost ČSSD v období mezi Sjezdy ČSSD,

b) zajišťuje realizaci plnění usnesení Sjezdu ČSSD a  Sjezdem ČSSD schváleného politického programu, jakož i Sjezdem ČSSD schválených cílů a hlavních úkolů ČSSD,

           c) schvaluje roční rozpočet a zprávu o hospodaření za příslušný rok,

           d) je za svou činnost odpovědný Sjezdu ČSSD,

e) je tvořen členy P ČSSD, po jednom  zvoleném zástupci z každé  OkO, po jednom zvoleném zástupci z každé RO  a pěti zástupci členů zahraničního regionu ČSSD,

f) je oprávněn vyslovit nedůvěru předsedovi, statutárnímu místopředsedovi i ostatním místopředsedům  a členům P ČSSD. Pokud dojde k vyslovení nedůvěry  jednomu či více funkcionářům uvedeným v předchozí  větě třemi pětinami všech členů ÚVV, ÚVV tohoto nebo tyto odvolá a provede novou volbu s výjimkou volby předsedy ČSSD. V mimořádných případech  volbu místopředsedů provádí mezi Sjezdy ÚVV třípětinovou většinou  všech svých členů na návrh předsednictva ČSSD.

g) oznámí den konání Sjezdu ČSSD, klíč k určení skladby a počtu delegátů a návrh programu všem OkO a KO  nejméně 120 dnů před konáním Sjezdu ČSSD,

h) ustanoví nejpozději 120 dnů před konáním  Sjezdu ČSSD komisi pro vypracování návrhu materiálů  Sjezdu ČSSD,

i) rozešle návrhy materiálů Sjezdu ČSSD všem delegátům  Sjezdu ČSSD nejpozději 30 dnů před konáním  Sjezdu ČSSD,

           j) oznámí všem OVV a KVV datum konání konference ČSSD  nejpozději 90 dnů před jejím konáním,

k) rozešle všem delegátům konference ČSSD návrhy materiálů konference ČSSD nejpozději 30 dnů před  jejím konáním,

           l) zřizuje a ruší KO a stanovuje jejich územní působnost,

m) volí a odvolává dalších deset členů P ČSSD. Z deseti  takto volených členů P ČSSD musí být nejméně tři ženy,

           n) se sejde na své ustavující schůzi nejpozději do 30 dnů po ukončení Sjezdu ČSSD,

o) je svoláván předsedou ČSSD; předseda ČSSD je povinen svolat mimořádné zasedání ÚVV, požádá-li o to  P ČSSD nebo nejméně dvě pětiny členů ÚVV, a to nejpozději do 30 dnů od takového požádání,

           p) se schází nejméně třikrát za rok,

           q) v období mezi Sjezdy ČSSD provádí výklad Stanov  ČSSD,

           r) schvaluje zejména tyto vnitrostranické normy

                       1. Organizační řád ČSSD,

                       2. Řád přípravy na volby do Poslanecké sněmovny  Parlamentu České republiky,

                       3. Řád přípravy na volby do Senátu Parlamentu České  republiky,

                       4. Řád přípravy na volby do zastupitelstev krajů,

                       5. Řád přípravy na volby do zastupitelstev měst  a obcí,

                       6. Základní směrnice pro hospodaření v ČSSD,

                       7. Statut hospodářské rady ČSSD,

8.   Řád rozhodčího řízení v ČSSD,

9.   Statut SDŽ,

10. Volební a jednací řády.

s) potvrzuje, odvolává a ustanovuje na návrh delegujících orgánů členy ÚVV v období  mezi sjezdy ČSSD.

/2/ Zasedání ÚVV se místo člena ÚVV může zúčastnit na základě pověření členem ÚVV jeho náhradník, který má v takovém případě všechna práva člena ÚVV; pověření k zastupování musí mít písemnou formu.

           /3/ Účastníky zasedání ÚVV s hlasem poradním stanoví  ÚVV svým usnesením.

/4/ Členové ČSSD, kteří uplatní své právo dle čl. 8 odst. 2 písm. f/ těchto stanov, se mohou zúčastnit té části jednání ÚVV, ve které se projednávají okolnosti, týkající se jejich osoby ve smyslu uvedeného odstavce.

 

 

Čl. 26

 PŘEDSEDNICTVO ČSSD

 

           /1/ P ČSSD

           a) v období mezi zasedáními ÚVV řídí činnost ČSSD,

           b) za svou činnost je odpovědno ÚVV,

           c) zajišťuje realizaci plnění usnesení ÚVV a zpracovává podkladové materiály pro jednání ÚVV,

d) tvoří jej členové PG, po jednom zástupci za každou krajskou organizaci a deset členů zvolených ÚVV a nejvýše postavený člen vlády za ČSSD; a dále s hlasem poradním předseda MSD, předsedkyně SDŽ a předseda klubu seniorů.

           e) svolává předseda ČSSD nejméně jednou měsíčně.

           /2/ Účastníky zasedání P ČSSD s hlasem poradním stanoví P ČSSD svým usnesením.

 

 

 

Čl. 27

KLUBY POSLANCŮ, SENÁTORŮ

A ČLENŮ MÍSTNÍCH A KRAJSKÝCH ZASTUPITELSTEV

/1/ Kandidáti zvolení z kandidátek ČSSD se sdružují v klubech poslanců, senátorů a členů zastupitelstev.

/2/ Kluby koordinují práci poslanců, senátorů a členů zastupitelstev tak, aby mohli co nejúčinněji prosazovat program a strategii ČSSD v zákonodárných a zastupitelských sborech. Kluby si vytvářejí vlastní strukturu. Předsedové klubů representují klub při jednáních s ostatními politickými partnery.

 

ČÁST 4.

Kontrolní komise ČSSD

 

Čl. 28

 

/1/ Kontrolní systém má významné poslání pro zabezpečování řádného chodu ČSSD ve všech oblastech její činnosti, včetně účelného a hospodárného využívání finančních prostředků a majetku ČSSD.

           /2/ Kontrolní činnost se zaměřuje na:

a) dodržování politického programu, cílů a hlavních úkolů ČSSD,

b) dodržování Stanov ČSSD a vnitrostranických norem ČSSD,

c) plnění usnesení stranických orgánů,

d) činnost a hospodaření stranických orgánů.

           /3/ Kontrolními orgány ČSSD jsou:

· Ústřední kontrolní komise ČSSD (dále jen „ÚKK“),

· Krajská kontrolní komise ČSSD (dále jen „KKK“),

· Okresní kontrolní komise ČSSD (dále jen „OKK“)

/4/ Kontrolní komise jsou ve své činnosti vzájemně nezávislé. Působí na úrovni těch orgánů, které je zvolily a těmto orgánům se zodpovídají ze své činnosti. Člen kontrolní komise nemůže zastávat funkci ve voleném orgánu na stejné úrovni. Člen kontrolní komise může být delegátem konference s hlasem rozhodujícím na jakékoliv úrovni, pokud byl řádně zvolen delegátem.Každý člen ČSSD může být členem jen jedné kontrolní komise.

/5/ Vrcholným kontrolním orgánem ČSSD je ÚKK, které přísluší i metodické řízení kontrolních komisí. ÚKK je složena z předsedy, čtyř místopředsedů a 14 členů, má 14 náhradníků, za jednotlivé krajské organizace ČSSD, KKK má minimálně 5 členů a 2 náhradníky, OKK má minimálně 3 členy a 1 náhradníka.

/6/ Zápisy ze zasedání kontrolních komisí a protokoly o kontrolách se zjištěními a doporučeními vyplývajícími z kontrolní činnosti jsou předávány příslušným výkonným orgánům (příslušným výkonným orgánem pro ÚKK je P ČSSD), které jsou povinny se jimi odpovědně zabývat, přijmout potřebná opatření a informovat o nich kontrolní komise do 60 dnů od předání.

/7/ Všichni členové a pracovníci aparátu ČSSD jsou povinni s kontrolními komisemi úzce spolupracovat a poskytovat jim požadované informace, písemné materiály, apod. a na požádání se zúčastnit jednání kontrolních komisí.

/8/ Pověření členové kontrolních komisí mají právo účasti na zasedání orgánů na stejné a nižší úrovni s hlasem poradním a s právem podávat návrhy, o kterých musí být bezprostředně hlasováno.

/9/ Kontrolní komise provádějí kontroly na vyžádání, průběžné kontroly a namátkové kontroly podle vlastního uvážení. Podání, stížnosti a kontrolní zjištění musí řešit nejprve kontrolní komise na stupni, kde problém vznikl. Pokud se zde nepodaří záležitost vyřídit, předá ji kontrolní komise spolu s podklady, vlastními zjištěními a doporučeními kontrolní komisi vyššího stupně.

           /10/ Činnost kontrolních komisí je financována z prostředků orgánů, na jejichž úrovni působí

 

 

ČÁST 5.

Společné zásady

Čl. 29

VOLBY

 

/1/ Volby všech orgánů ČSSD se provádí tajným hlasováním. Stejným způsobem se postupuje u všech  návrhů personálního charakteru, o nichž  rozhodují  stranické orgány. Výjimku tvoří volby  pracovních  komisí, což jsou komise mandátová,  volební a návrhová, a přechodně pracovních orgánů.

/2/ Při volbě členů orgánů ČSSD na úrovni OVV jsou navrhováni kandidáti tak, aby se členy těchto orgánů staly i ženy, senioři a mladí členové ČSSD do 30 let věku z obvodu působnosti těchto orgánů; na úrovni ÚVV a KVV jsou navrhováni kandidáti tak, aby byl zajištěn podíl zastoupení žen ve výši nejméně 25% a mladých členů ČSSD do 30. let věku ve výši nejméně 10% z celkového počtu členů ÚVV a KVV.

/3/ Příslušný volební řád  pro volbu delegátů  na OK, KK, konferenci ČSSD a Sjezd ČSSD a členů ÚVV a KVV musí zabezpečovat  volbu do orgánů ČSSD tak, aby byl  zajištěn podíl zastoupení žen ve výši nejméně 25% a mladých členů ČSSD do 30 let věku ve výši nejméně 10% z celkového počtu delegátů nebo členů těchto orgánů.

/4/ Není-li podíl zastoupení žen a mladých členů ČSSD do 30. let věku zajištěn přímou volbou, rozhodne volbou o doplnění  příslušný orgán ČSSD.

/5/ Výsledek volby je právoplatný, zúčastní-li se volby nadpoloviční většina členů (delegátů) orgánu s hlasem rozhodujícím. Zvoleni jsou členové, kteří obdrželi nadpoloviční většinu hlasů přítomných členů (delegátů).

           /6/ Pokud OkO nebo KO volí náhradníky členů svých orgánů, je povinna stanovit jejich pořadí.

/7/ Náhradník člena OVV, OKK nebo KVV, KKK v jemu stanoveném pořadí se ujme funkce člena OVV, OKK nebo KVV, KKK v případě kdy

           a) se člen příslušného orgánu ČSSD vzdá své funkce,

           b) je člen příslušného orgánu ČSSD z příslušné funkce  odvolán,

           c) členovi příslušného orgánu ČSSD zanikne jeho členství v ČSSD.

           d) členovi příslušného orgánu ČSSD bylo na jeho vlastní žádost přerušeno členství v ČSSD.

 

/8/ V případě, že vyvstane z důvodů uvedených v odst. 7 tohoto článku potřeba nového obsazení funkce předsedy VMO, OVV, KVV v době mezi výročními schůzemi mezi MO nebo konáními konferencí OkO nebo KO, je oprávněn VMO, OVV nebo KVV pověřit do konání příští výroční schůze MO nebo konference OkO nebo KO, funkcí předsedy některého svého člena. V případě potřeby nového obsazení funkce předsedy OKK nebo KKK přebírá tuto funkci místopředseda OKK nebo KKK do konce volebního období.

 

 

 

 

 

 

 

USNESENÍ ORGÁNU ČSSD A JEJICH ZÁVAZNOST

 

/9/ Orgány ČSSD na všech úrovních jsou usnášeníschopné, je-li přítomna nadpoloviční většina jejich členů (delegátů) s hlasem rozhodujícím, pokud Stanovy ČSSD nestanoví jinak.

/10/ Usnesení orgánů ČSSD jsou platná, hlasuje-li pro ně nadpoloviční většina přítomných členů (delegátů), pokud Stanovy ČSSD nestanoví jinak.

           /11/ Usnesení orgánů ČSSD jsou závazná pro všechny jeho členy.

/12/ Usnesení vyšších orgánů jsou závazná pro všechny nižší orgány ČSSD; vyšší orgán ČSSD má právo zrušit usnesení nižšího orgánu, je-li toto v rozporu se Stanovami ČSSD nebo programem ČSSD.

 

ODBORNÉ KOMISE ĆSSD

 

/13/ Při tvorbě  politiky  se orgány ČSSD opírají o odborná stanoviska  odborných komisí (dále jen OdK).

/14/ OdK ČSSD zřizuje P ČSSD. Na krajské a okresní úrovni  mohou OdK zřizovat příslušné výkonné výbory (KVV a OVV). Činnost OdK se řídí Statutem.

/15/ OdK sdružují odborníky z příslušného oboru, kteří v souladu s programem ČSSD uplatňují  své schopnosti  v rámci ČSSD prostřednictvím  příslušných orgánů ČSSD.

/16/ Práci OdK ČSSD řídí její předseda  jmenovaný P ČSSD na návrh příslušného místopředsedy ČSSD. Obdobně  se postupuje na krajské a okresní úrovni. Předseda OdK musí být členem ČSSD.

PRÁVO ÚČASTI

/17/ Předseda nebo pověřený člen příslušného zřizovatele (P ČSSD, KVV, OVV) má právo účastnit se jednání OdK s hlasem poradním.

/18/ VMO, OVV, KVV a ÚVV jsou oprávněny pověřit svého člena odpovědností za specifický úsek své činnosti.

/19/ Právo účasti na řádné členské či výroční schůzi MO s hlasem poradním mají členové vyšších orgánů ČSSD, členové místní (obecní) samosprávy zvolení za ČSSD a členové orgánů kraje a členové Parlamentu České republiky zvolení za ČSSD v rámci volebního obvodu, v němž MO působí.

/20/ Právo účasti na zasedání OK, OVV, KK a KVV s hlasem poradním mají členové vyšších orgánů ČSSD, členové orgánů kraje a členové Parlamentu České republiky zvolení za ČSSD v rámci volebního obvodu, v němž OVV a KVV působí. Dále má právo účasti na těchto zasedáních s hlasem poradním pověřený představitel SDŽ, MSD a Klubu seniorů, pokud na území okresu či regionu jejich zájmová hnutí působí.

/21/ Klíč k volbě delegátů na OK, KK a Sjezd ČSSD musí být určen tak, aby nejméně dvě třetiny delegátů s hlasem rozhodujícím tvořili delegáti zvolení na nižší úrovni.

 

ČÁST 6.

Právní postavení ČSSD  a její statutární orgány

 

Čl. 30

           /1/ ČSSD je právnickou osobou.

           /2/ Statutárními orgány ČSSD jsou

           a) předseda ČSSD,

b) statutární místopředseda ČSSD, který vykonává funkci předsedy ČSSD v době jeho nepřítomnosti nebo v  případě, že předseda nemůže vykonávat svou funkci.  V případě uvolnění funkce předsedy, vykonává  statutární místopředseda ČSSD funkci předsedy ČSSD  až do volby nového předsedy ČSSD Sjezdem ČSSD.

/3/ Právní úkony jménem ČSSD mohou činit i předsedové a tajemníci organizačních složek ČSSD, avšak pouze takové, kterými zajišťují nezbytné podmínky pro činnost těchto složek, a to pouze do výše těmto složkám schválených rozpočtů a v souladu s usneseními příslušných orgánů ČSSD.

/4/ Právní úkony jménem ČSSD mohou činit i její členové, zaměstnanci, případně další osoby, pokud byli statutárním orgánem ČSSD k němu písemně zmocněni.

/5/ Statutární orgány ČSSD a osoby uvedené v odst. 3 a 4 se za ČSSD podepisují tak, že k napsanému nebo vytištěnému názvu ČSSD připojí název své funkce a svůj podpis.

 

 

ČÁST 7.

Řízení ČSSD

 

Čl. 31

           Representantem ČSSD je její předseda.

 

Čl. 32

 POLITICKÉ GRÉMIUM

 

Politické grémium tvoří předseda ČSSD, místopředsedové ČSSD a předsedové poslaneckého a senátorského klubu ČSSD Parlamentu ČR. Jeho úkolem je operativní politické řízení.

 

Čl. 33

NEVOLENÍ ZAMĚSTNANCI ČSSD

/1/ Postavení, práva a odpovědnost, včetně stanovení vzájemných organizačních vazeb, nevolených zaměstnanců ČSSD v rámci řízení ČSSD upravuje Organizační řád ČSSD.

/2/ Zaměstnanecký poměr k ČSSD, pokud nevznikl volbou, je překážkou volitelnosti do orgánů ČSSD, nestanoví-li ÚVV jinak.

 

ČÁST 8

Zásady hospodaření ČSSD

Čl. 34

/1/ Hospodaření ČSSD se řídí příslušnými ustanoveními platného zákona o sdružování v politických stranách a v politických hnutích.

/2/ Majetek ČSSD je ve vlastnictví ČSSD jako celku a jednotlivým orgánům ČSSD je svěřován do užívání. Tyto s ním musí nakládat hospodárně, užívat jej pouze ke stanoveným účelům a starat se o jeho řádnou ochranu, údržbu, obnovu a rozšiřování. Není-li svěřený majetek využíván nebo chráněn s péčí řádného hospodáře, je P ČSSD povinno učinit bez zbytečného odkladu opatření k nápravě, případně i svěřený majetek odebrat a svěřit jej jinému orgánu ČSSD k užívání.

/3/ Všechny orgány ČSSD hospodaří podle schváleného rozpočtu. ÚVV stanoví pevná pravidla pro rozdělování příjmů ze státního příspěvku a náhrad za volební výsledek na jednotlivé organizační složky. Návrh rozpočtu doporučuje Hospodářská rada.

/4/ Podrobná pravidla pro řádné hospodaření s majetkem ČSSD upravuje Základní směrnice pro hospodaření v ČSSD.

 

Čl. 35

/1/ P ČSSD si jako svůj stálý poradní orgán pro oblast hospodaření v ČSSD zřizuje Hospodářskou radu, jejíž postavení, složení, jednání a působnost upravuje Statut Hospodářské rady ČSSD.

/2/ Členy Hospodářské rady ČSSD jsou předseda ČSSD, místopředseda ČSSD pověřený řízením ČSSD, dva členové volení P ČSSD a po jednom zástupci KO, které volí a odvolává KVV.

ČÁST 9.

Rozhodčí řízení

 

Čl. 36

/1/ Spory vzniklé mezi členy ČSSD nebo členem (členy) ČSSD a orgánem ČSSD, kterými by mohly být poškozeny zájmy ČSSD, nebo které by mohly znemožňovat spolupráci ostatních členů ČSSD, se řeší na žádost strany takového sporu v rámci rozhodčího řízení.

/2/ Spory uvedené v odst. 1 řeší a rozhoduje kolegium sedmi rozhodců. Rozhodcem může být toliko člen ČSSD. Při výběru rozhodce by se mělo přihlížet zejména k předpokladům pro jeho nezávislé a nestranné rozhodování.

/3/ Každá ze stran jmenuje do kolegia rozhodců tři členy ČSSD. Na předsedovi kolegia rozhodců - sedmém členu kolegia rozhodců - se dohodnou stranami jmenovaní rozhodci samostatně.

/4/ Nedojde-li k dohodě o předsedovi kolegia rozhodců podle odst. 3, určí předsedu kolegia rozhodců ÚVV.

/5/ Je-li jednou ze stran sporu člen Parlamentu České republiky zvolený za ČSSD, předseda nebo místopředsedové ČSSD, tvoří kolegium rozhodců ustanovené podle odst. 2 až 4 vždy členové ÚVV.

/6/ Rozhodčí řízení končí vydáním nálezu; proti nálezu se nelze odvolat. Nález musí být stranám sporu písemně doručen doporučeným dopisem nejdéle do jednoho měsíce od vydání nálezu.

           /7/ Podrobnější úpravu řešení sporů podle odst. 1 obsahuje Řád rozhodčího řízení v ČSSD.

 

 

ČÁST 10.

Úloha orgánů ČSSD v rámci přípravy na volby do

zastupitelských orgánů v ČR

 

Čl. 37

Úlohu orgánů ČSSD v rámci přípravy na volby do zastupitelských orgánů v České republice upravuje Řád přípravy na volby

           a) do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky,

           b) do Senátu Parlamentu České republiky,

           c) do zastupitelstev krajů,

           d) do zastupitelstev měst a obcí.

 

ČÁST 11.

Sociálně demokratické ženy, Klub seniorů

a další zájmová hnutí v rámci ČSSD

 

Čl. 38

 SOCIÁLNĚ DEMOKRATICKÉ ŽENY

           /1/ SDŽ jsou zájmovým hnutím pracujícím v rámci ČSSD.

           /2/ Členkou SDŽ se může stát každá členka ČSSD.

           /3/ Posláním SDŽ je

a) vytvářet program zaměřený na ženy a rodinu,  navrhovat jej k zařazení do programu ČSSD a aktivně  se podílet na jeho plnění i mimo rámec ČSSD,

           b) iniciovat řešení všech problémů týkajících se postavení žen v ČSSD,

           c) prosazovat optimální zastoupení žen v orgánech  ČSSD,

/4/ Členky SDŽ se podle potřeby a možnosti sdružují na úrovních odpovídajících organizační struktuře ČSSD.

/5/ Okresní  nebo krajské orgány SDŽ  mohou jmenovat  a odvolávat svou pověřenou představitelku v okresních a krajských orgánech ČSSD. Jmenování a odvolání této představitelky příslušné okresní nebo krajské  SDŽ oznámí příslušnému OVV nebo KVV, který ji zve na svá zasedání.

           /6/ Bližší podrobnosti jsou obsaženy ve Statutu SDŽ schváleném ÚVV.

 

 

Čl. 39

KLUB SENIORŮ

 

           1/  Klub seniorů je zájmovým hnutím pracujícím v rámci ČSSD.

 

             2/ Členem klubu seniorů se může stát každý člen ČSSD, který dosáhl věku 60ti let.

 

3/ Cílem klubu seniorů je posilovat při respektování přirozené názorové pestrosti sjednocující tendence v ČSSD, opírající se zejména o demokratické tradice ČSSD a ČSR, o humanitní odkaz T. G. Masaryka a moderní politické principy Socialistické internacionály.

 

4/ Podrobněji jsou poslání a organizační struktura Klubu seniorů uvedeny ve Statutu Klubu seniorů, který schvaluje ÚVV.

 

Čl. 40

 DALŠÍ ZÁJMOVÁ HNUTÍ V RÁMCI ČSSD

/1/ V rámci ČSSD působí zájmová hnutí. Jejich činnost je podmíněna schvalovacím usnesením ÚVV o vytvoření zájmového hnutí.

/2/ Zájmová hnutí uvedená v odst. 1 se ve své činnosti orientují na spolupráci s dalšími nezávislými hnutími a organizacemi obdobného charakteru.

 

ČÁST 12.

 Vztah ČSSD k Mladým sociálním demokratům

a zahraničnímu regionu ČSSD

 

Čl. 41

 MLADÍ SOCIÁLNÍ DEMOKRATÉ

/1/ MSD jsou sociálně demokraticky orientovanou organizací mládeže, s níž ČSSD úzce spolupracuje na základě společných politických názorů a cílů. Tuto vzájemnou spolupráci považuje ČSSD za přirozenou a oboustranně prospěšnou. Spolupráce ČSSD s MSD je podmíněna tím, že programové cíle MSD nejsou v rozporu s programovými cíli ČSSD.

/2/ Nezbytnost vzájemné spolupráce s MSD shledává ČSSD zejména na poli prosazování sociálně demokratických myšlenek mezi mládeží.

           /3/ Podrobněji jsou principy činnosti MSD upraveny stanovami MSD.

 

 

 

 

 

Čl. 42

ZAHRANIČNÍ REGION ČSSD

/1/ Česká sociální demokracie v zahraničí je representantem kontinuity ČSSD v době nesvobody. Jejími členy jsou občané se státní příslušností České republiky žijící v zahraničí.

/2/ Tento zahraniční region ČSSD napomáhá v rozvoji zahraničních styků ČSSD a zprostředkovává vztahy s moderními názorovými sociálně-demokratickými proudy v Evropě a ve světe.

 

 

ČÁST 13.

 Přechodná a závěrečná ustanovení

 

Čl. 43

/1/ Nejpozději první zasedání ÚVV konané po dni vyhlášení ústavního zákona o vytvoření vyšších územně samosprávných celků ve Sbírce zákonů rozhodne tak, aby počet a územní působnost RO ke dni účinnosti ústavního zákona o vytvoření vyšších územně samosprávných celků byly shodné s počtem a územní působností ústavním zákonem vytvořených vyšších územně samosprávných celků.

/2/ Tyto Stanovy nabývají platnosti a účinnosti okamžikem jejich schválení Sjezdem ČSSD s výjimkou, že až do doby ukončení Sjezdu ČSSD, který tyto Stanovy ČSSD schválil, zůstává všem jeho delegátům hlasovací právo. Ustanovení čl. 23, odst. 1 písm. c) vstupuje v účinnost až okamžikem ukončení Sjezdu ČSSD, který tyto Stanovy ČSSD schválil.

/3/ Všichni členové ČSSD a její jednotlivé organizační části jsou povinny upravit svoje vnitřní poměry a uspořádání dle těchto stanov do šesti měsíců od jejich registrace na Ministerstvu vnitra.

/4/ Do šesti měsíců ode dne přijetí těchto Stanov, jsou členové, kteří jsou organizováni v jiné MO než podle místa svého trvalého pobytu, povinni požádat MO podle místa svého trvalého pobytu  o souhlas být nadále členy dosavadní MO. Nedostanou-li souhlas do 30ti dnů, stávají se členy MO podle místa svého trvalého pobytu.

/5/ Dnem účinnosti ústavního zákona č. 347/1997 Sb., o vytvoření vyšších územních  samosprávných celků a o změně ústavního  zákona ČNR č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, se v názvech Krajských organizací a jejích orgánů nahrazuje slovo  „Krajský“ slovem „krajské“, pokud tyto organizace působí v území odpovídajícím kraji.

/6/ Těmito stanovami se řídí právní vztahy vzniklé před jejich účinností, jejich vznik a nároky se však řídí dosavadními stanovami.

           /7/ Tyto Stanovy byly schváleny XXVIII. Sjezdem ČSSD v Bohumíně dne  15.3.1997.

 

Čl. 44

ZMĚNY STANOV ČSSD PŘIJATÉ XXIX. SJEZDEM ČSSD,

KONANÝM V PRAZE VE DNECH 9. AŽ 11.4.1999

 

/1/ Změny Stanov ČSSD schválené XXIX. Sjezdem ČSSD  v Praze nabývají platnosti jejich schválením Sjezdem ČSSD a účinnosti dnem 12.4.1999.

/2/ Změnou těchto Stanov ČSSD v článku 40, odst. 1. není dotčena činnost již existujících  zájmových hnutí, zejména křesťanskosociální platformy a platformy zelených.

/3/ Všichni členové ČSSD a její jednotlivé organizační části jsou povinny upravit svoje vnitřní poměry a uspořádání dle těchto změn Stanov ČSSD do šesti měsíců od jejich registrace na Ministerstvu vnitra ČR.

/4/ Těmito změnami Stanov ČSSD se řídí právní vztahy  vzniklé před její účinností, jejich vznik  a nároky se však řídí dosavadními Stanovami ČSSD.

/5/ XXIX. Sjezd ČSSD zmocňuje ÚVV zapracovat stávající změny Stanov ČSSD do textu stávajících  Stanov ČSSD.

           /6/ Tyto změny Stanov ČSSD byly schváleny XXIX. Sjezdem ČSSD v Praze dne 10.4.1999.

 

 

Čl. 45

ZMĚNY STANOV ČSSD PŘIJATÉ XXX. SJEZDEM ČSSD,

KONANÝM V PRAZE VE DNECH 6. AŽ 8. 4. 2001

/1/ Změny Stanov ČSSD schválené XXX. Sjezdem ČSSD  v  Praze nabývají platnosti jejich schválením Sjezdem ČSSD.

/2/ Všichni členové ČSSD a její jednotlivé organizační části jsou povinny upravit svoje vnitřní poměry a uspořádání dle těchto změn Stanov ČSSD do šesti měsíců od jejich registrace na Ministerstvu vnitra ČR.

/3/ Těmito změnami Stanov ČSSD se řídí právní vztahy  vzniklé před jejich  účinností, jejich vznik  a nároky se však řídí dosavadními Stanovami ČSSD.

/4/ XXX. Sjezd ČSSD zmocňuje ÚVV zapracovat stávající změny Stanov ČSSD do textu stávajících  Stanov ČSSD.

/5/ Tyto změny Stanov ČSSD byly schváleny XXX. Sjezdem ČSSD v Praze dne 8. 4. 2001.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PhDr. Vladimír Špidla                                                              Mgr. Stanislav Gross

  předseda ČSSD                                                                                statutární místopředseda ČSSD

 

MUDr. Karel Kobes

místopředseda pro řízení ČSSDStanovy...